Veiligheid in Diest meer aandacht nodig

Interpellatie GR van 30 januari 2017 aangaande de veiligheidssituatie in Diest

 

Geachte heer Burgemeester, 
Voorzitter,
Beste collega’s,

De veiligheidssituatie in Diest blijft actueel. Diest is geen onveilige stad. In de criminaliteitsstatistieken, beschikbaar op de website van de federale politie, merken we voor de meeste criminele feiten een daling de afgelopen jaren. Een trend die zich ook in 2016 – de gegevens zijn beschikbaar tot maart- lijkt verder te zetten.
Toch blijft het vandalisme op een aantal plaatsen zorgen baren. De lange lijst van beschadigingen werd recent opnieuw aangevuld. In de Warande en het Cerckelpark zijn de afgelopen weken opnieuw incidenten gerapporteerd. De herstellingskosten kunnen hoog oplopen. In de Demerstraat werden auto’s bekrast en aan de Sint-Sulpitiuskerk is er opnieuw graffiti aangebracht.
Deze daden van vandalisme zorgen voor veel ongenoegen onder de bevolking. In plaats van het onveiligheidsgevoel te cultiveren, wil de Open Vld-fractie resoluut voor meer veiligheid gaan. We stellen daarom twee gerichte maatregelen voor:
? Een strategisch plan voor het plaatsen van vaste camera’s.
Wij hebben vernomen dat de politiezone over drie mobiele camera’s beschikt. Die kunnen niet overal ingezet worden. Investeringen in het plaatsen van vaste camera’s op de gekende probleemplaatsen kan, gezien de oplopende herstellingskosten, daarom nuttig zijn. Hierbij moet de privacywetgeving gerespecteerd worden.
? Het bevorderen van burgerparticipatie door middel van mobiele meldingsgroepen.
Op de gemeenteraad van 28 november heeft onze fractie reeds een voorstel gedaan om mobiele meldingsgroepen vanuit de politiezone op te richten, bvb. via applicaties als Whatsapp. Het stadsbestuur heeft toen een reeks juridische bezwaren geuit. Toch acht onze fractie het nuttig om de meldingsmogelijkheden via mobiele applicaties te stimuleren vanuit de politiezone.
Daarom zijn we verheugd dat ons voorstel reeds navolging krijgt. Enkele handelaars hebben zich recent verenigd om nuttige tips uit te wisselen met de politie via whatsapp. We zijn ervan overtuigd dat dit, mits de nodige stimulansen en begeleiding vanuit het stadsbestuur, ook mogelijk is bij de bredere bevolking.
We verwijzen hiervoor naar het voorbeeld van de politiezone Beringen-Ham-Tessenderlo. Daar bestaat sinds februari 2016 de mogelijkheid om verdachte feiten snel te delen met de politiezone via Whatsapp. Deze meldingsmogelijkheid is een aanvulling op het telefoonnummer van de politiezone en wordt actief gestimuleerd vanuit de politiezone zelf. Zo wordt er een coördinator aangeduid binnen elke WhatsApp-groep, die een korte opleiding krijgt. Burgers kunnen zich online aanmelden voor een Whatsappgroep in hun buurt via de website van de politiezone. Het betreft hier dus een gestimuleerde vorm van burgerparticipatie via moderne communicatiemiddelen, hetgeen in de toekomst steeds meer aan belang zal winnen.
Wij menen dat de politiezone Demerdal hier een actieve rol in kan spelen om dergelijke initiatieven ingang te laten vinden bij de bevolking.
Vandaar volgende vragen:
1) Kan u een inschatting geven van de herstellingskosten aan openbare infrastructuur te wijten aan vandalisme het voorbije jaar?
2) Acht u het nuttig om de mogelijkheid van vaste camera’s op strategische plaatsen te onderzoeken?
3) Acht u het nuttig om mobiele meldingsgroepen vanuit de politiezone actief te stimuleren vanuit de politiezone Demerdal, naar het voorbeeld van de politiezone Beringen-Ham-Tessenderlo?
4) Welke andere opties voorziet u om de geconcentreerde gevallen van vandalisme in Diest aan te pakken en het veiligheidsgevoel in onze stad te verbeteren?
Namens Open Vld Diest
Gemeenteraadslid
Rick Brans