ANPR-camera’s tegen diefstallen

Gemeenteraadslid Rick Brans maakt zich ongerust over de diefstalcijfers in Diest en deelgemeenten. "Op zeer regelmatige basis worden nog diefstallen en woninginbraken gepleegd," zegt hij. "In de meeste gevallen gaat het over alleenstaande woningen in de deelgemeenten." Bovendien tonen de criminaliteitscijfers van de interpolitiezone (IPZ) Demerdal in meerjarenperspectief geen structurele verbetering.

Brans twijfelt er niet aan dat de politiezone na aangiftes meer patrouilleert in de betrokken wijken, maar het blijft natuurlijk onmogelijk om overal permanent politie te stationeren. "Gemeenten zoals Mechelen zetten daarom in op de uitbouw van een cameraschild met ANPR-camera's op de invalswegen," klinkt het bij het jongste raadslid. "Ook de federale minister van veiligheid rolt een cameraschild uit op de snelwegen als wapen tegen rondtrekkende criminelen."

Op de gemeenteraad van 15 mei 2017 richtte Brans zich tot het stadsbestuur. "Ik heb gevraagd hoe de burgemeester staat tegenover de installatie van ANPR-camera's op de invalswegen," zegt hij. "Verder informeerde ik ook of op het grondgebied van Diest ook camera's van het nationale cameraschild geïnstalleerd zullen worden".


Mensen van en voor een Open Diest

[show-team category='open-diest' layout='grid' style='img-square,text-left,img-above,6-columns,white-card-theme' display='name,photo,social,position,location']


Veiligheid in Diest meer aandacht nodig

Interpellatie GR van 30 januari 2017 aangaande de veiligheidssituatie in Diest

 

Geachte heer Burgemeester, 
Voorzitter,
Beste collega’s,

De veiligheidssituatie in Diest blijft actueel. Diest is geen onveilige stad. In de criminaliteitsstatistieken, beschikbaar op de website van de federale politie, merken we voor de meeste criminele feiten een daling de afgelopen jaren. Een trend die zich ook in 2016 – de gegevens zijn beschikbaar tot maart- lijkt verder te zetten.
Toch blijft het vandalisme op een aantal plaatsen zorgen baren. De lange lijst van beschadigingen werd recent opnieuw aangevuld. In de Warande en het Cerckelpark zijn de afgelopen weken opnieuw incidenten gerapporteerd. De herstellingskosten kunnen hoog oplopen. In de Demerstraat werden auto’s bekrast en aan de Sint-Sulpitiuskerk is er opnieuw graffiti aangebracht.
Deze daden van vandalisme zorgen voor veel ongenoegen onder de bevolking. In plaats van het onveiligheidsgevoel te cultiveren, wil de Open Vld-fractie resoluut voor meer veiligheid gaan. We stellen daarom twee gerichte maatregelen voor:
? Een strategisch plan voor het plaatsen van vaste camera’s.
Wij hebben vernomen dat de politiezone over drie mobiele camera’s beschikt. Die kunnen niet overal ingezet worden. Investeringen in het plaatsen van vaste camera’s op de gekende probleemplaatsen kan, gezien de oplopende herstellingskosten, daarom nuttig zijn. Hierbij moet de privacywetgeving gerespecteerd worden.
? Het bevorderen van burgerparticipatie door middel van mobiele meldingsgroepen.
Op de gemeenteraad van 28 november heeft onze fractie reeds een voorstel gedaan om mobiele meldingsgroepen vanuit de politiezone op te richten, bvb. via applicaties als Whatsapp. Het stadsbestuur heeft toen een reeks juridische bezwaren geuit. Toch acht onze fractie het nuttig om de meldingsmogelijkheden via mobiele applicaties te stimuleren vanuit de politiezone.
Daarom zijn we verheugd dat ons voorstel reeds navolging krijgt. Enkele handelaars hebben zich recent verenigd om nuttige tips uit te wisselen met de politie via whatsapp. We zijn ervan overtuigd dat dit, mits de nodige stimulansen en begeleiding vanuit het stadsbestuur, ook mogelijk is bij de bredere bevolking.
We verwijzen hiervoor naar het voorbeeld van de politiezone Beringen-Ham-Tessenderlo. Daar bestaat sinds februari 2016 de mogelijkheid om verdachte feiten snel te delen met de politiezone via Whatsapp. Deze meldingsmogelijkheid is een aanvulling op het telefoonnummer van de politiezone en wordt actief gestimuleerd vanuit de politiezone zelf. Zo wordt er een coördinator aangeduid binnen elke WhatsApp-groep, die een korte opleiding krijgt. Burgers kunnen zich online aanmelden voor een Whatsappgroep in hun buurt via de website van de politiezone. Het betreft hier dus een gestimuleerde vorm van burgerparticipatie via moderne communicatiemiddelen, hetgeen in de toekomst steeds meer aan belang zal winnen.
Wij menen dat de politiezone Demerdal hier een actieve rol in kan spelen om dergelijke initiatieven ingang te laten vinden bij de bevolking.
Vandaar volgende vragen:
1) Kan u een inschatting geven van de herstellingskosten aan openbare infrastructuur te wijten aan vandalisme het voorbije jaar?
2) Acht u het nuttig om de mogelijkheid van vaste camera’s op strategische plaatsen te onderzoeken?
3) Acht u het nuttig om mobiele meldingsgroepen vanuit de politiezone actief te stimuleren vanuit de politiezone Demerdal, naar het voorbeeld van de politiezone Beringen-Ham-Tessenderlo?
4) Welke andere opties voorziet u om de geconcentreerde gevallen van vandalisme in Diest aan te pakken en het veiligheidsgevoel in onze stad te verbeteren?
Namens Open Vld Diest
Gemeenteraadslid
Rick Brans

Inzetten op buurtinformatienetwerken voor meer veiligheid

Interpellatie GR van 28 november 2016 aangaande buurtinformatienetwerk (BIN)

 

Aan de Heer Jan Laurys
Burgemeester – Voorzitter Gemeenteraad
Grote Markt 1
3290 Diest

Onderwerp: Interpellatie GR van 28 november 2016 aangaande buurtinformatienetwerk (BIN).

Geachte heer Burgemeester, 
Voorzitter, 
Beste collega’s,

Sinds enkele jaren kennen de buurinformatienetwerken alsmaar meer belang in het garanderen van de veiligheid voor burgers en ondernemingen. Een buurtinformatienetwerk (BIN) is een samenwerkingsverband tussen burgers en de lokale politie binnen een bepaalde buurt. Daarnaast bestaan ook buurtinformatienetwerken voor zelfstandige Ondernemers (BIN-Z), hetgeen een samenwerkingsverband tussen burgers en de lokale politie binnen een commerciële buurt inhoudt. 

Het doel van deze netwerken is om het algemene veiligheidsgevoel te verhogen, de sociale controle te bevorderen en het belang van preventie te verspreiden. Binnen een buurtinformatienetwerk is er een permanente informatie-uitwisseling tussen de lokale politie, burgers en ondernemingen. 

De snelheid van deze informatieverspreiding is cruciaal. Door het verspreiden van preventieve tips kunnen burgers elkaar en de politie informeren, afgestemd op de specifieke noden en behoeften van de betrokken buurt. Ook voor ondernemers is dit nuttig. Zo kunnen bijvoorbeeld meldingen over gauwdiefstallen snel verspreid worden binnen éénzelfde winkelbuurt. 

Om de tijdigheid van informatie-uitwisseling te bevorderen, kan het nuttig zijn om communicatiegroepen op te zetten, bijvoorbeeld via de veel gebruikte mobiele applicatie “Whatsapp”. Deze groepen kunnen een lokale buurt (straat, wijk, …) of ondernemerszone omvatten, waarin burgers en handelaars vrijwillig kunnen deelnemen. Ook de politiediensten (bijvoorbeeld in de persoon van de wijkagent) kunnen in deze groepen vertegenwoordigd zijn om snel en tijdig geïnformeerd te worden en zelf informatie te verspreiden. 

Voor het oprichten en beheer van deze mobiele communicatiegroepen is een zekere mate van moderatie nodig en dient de privacy gewaarborgd te worden. Succesvolle voorbeelden in andere gemeenten, zoals in Zedelgem, Oostkamp en Beernem, tonen aan dat deze communicatiegroepen nuttig kunnen zijn. 

Vandaar volgende vragen:

1) Acht u het oprichten van mobiele communicatiegroepen tussen burgers, ondernemers en politiediensten nuttig ter bevordering van de veiligheid?
2) Plant u initiatieven om mobiele communicatiegroepen uit te rollen, zoals recentelijk bijvoorbeeld ook in Scherpenheuvel-Zichem gebeurd is? 
3) Welke andere initiatieven plant u om de werking van BIN’s en BIN-Z’s te stimuleren?

In de overtuiging van uw begrip, verblijf ik. 

Namens Open Vld Diest,

Pascale Vanaudenhove
Fractieleider
Rick Brans

Diefstallen zwembad aanpakken

Interpellatie Open Vld Diest aangaande de diefstallen in het stedelijk zwembad

 

Diest, 08/10/2015

Aan de Heer Jan Laurys
Burgemeester – Voorzitter Gemeenteraad
Grote Markt 1
3290 Diest 

ONDERWERP: Interpellatie GR 26/10/15 aangaande diefstallen in het zwembad.

Geachte Heer Burgemeester,
Voorzitter,

Wij vernemen dat er opnieuw diefstallen gebeurd zijn in het zwembad. Zelfs opnieuw in de persoonlijke lockers van het personeel. Het opvragen van camerabeelden heeft blijkbaar geen zin, aangezien de camera’s niet zouden werken….

Graag enige uitleg aangaande dit voorval.

• Hoeveel diefstallen hebben plaatsgevonden sinds 2013? 
• Hoeveel muziekinstallaties zijn er ondertussen verdwenen? 
• Waarom werken de camera’s niet? 
• Hoe lang zijn deze buiten dienst? 
• Op welke termijn zullen ze opnieuw hersteld zijn?
• Wat zijn de gevolgen voor het personeel?

In de overtuiging van uw begrip, verblijf ik.

Namens Open Vld Diest,

Christophe De Graef
Gemeenteraadslid