De toestand van de kerkhoven kan beter

Fractieleider Pascale Vanaudenhove vroeg het stadsbestuur op de gemeenteraad van 19 juni 2017 naar de staat van het kerkhof van Diest. "Onze fractie werd immers door verschillende personen aangesproken over de toestand van het kerkhof," zegt ze. "Bovendien circuleren op sociale media foto's waar het slecht onderhoud heel duidelijk is."

Open VLD beseft dat het geen gemakkelijke klus is om het kerkhof op milieuvriendelijke manieren onkruidvrij te houden. Bovendien werken de diensten hard om het er te onderhouden. "In Schaffen heeft een groepje gepensioneerde vrijwilligers zich geëngageerd om het kerkhof mee te onderhouden, naar aanleiding van gelijkaardige problemen daar," aldus raadslid Vanaudenhove. "Dit is een heel nobel gebaar van onze bewoners." Naast het probleem met het onkruid, blijkt echter ook dat de eeuwigdurende graven er vaak in erbarmelijke staat bij liggen. Veel van deze graven worden bovendien door niemand meer bezocht.

Als gevolg van deze problematieken, stelde Vanaudenhove de vraag welke inspanningen het stadsbestuur bereid is te leveren om het onderhoud van de kerkhoven te optimaliseren. Ze vraagt zich bovendien af in welke mate er hiervoor beroep kan gedaan worden op vrijwilligers. "Tot slot heb ik ook gevraagd naar de mogelijkheid om eeuwigdurende graven die in slechte staat zijn te laten herstellen of verwijderen," zegt de fractieleider.


Mensen van en voor een Open Diest

[show-team category='open-diest' layout='grid' style='img-square,text-left,img-above,6-columns,white-card-theme' display='name,photo,social,position,location']


Ook kinderen met een beperking moeten kunnen spelen

"Kinderen met en zonder beperking samen laten spelen op het speelplein: het kan," zegt gemeenteraadslid Christophe De Graef. Tijdens de gemeenteraad van 19 juni 2017 vroeg Open VLD daarom om speelpleinen te voorzien van toestellen voor kinderen met een beperking.

De directe aanleiding was de herinrichting van de speeltuin in Molenstede. "In andere steden en gemeenten zien we een stijgende aandacht voor kinderen met een beperking bij het inrichting van speeltuinen," aldus De Graef. "Kijk maar naar het voorbeeld van Halle."

Het raadslid is er van overtuigd dat dit ook in Diest kan. "Kinderen met een beperking kunnen perfect genieten van onze speeltuinen, mits een beetje aandacht hiervoor. Daarom dat ik op de gemeenteraad gevraagd heb om te bekijken of er naast klassieke toestellen ook aandacht kan zijn voor toestellen die bijvoorbeeld gericht zijn op rolstoelgebruikers."


Mensen van en voor een Open Diest

[show-team category='open-diest' layout='grid' style='img-square,text-left,img-above,6-columns,white-card-theme' display='name,photo,social,position,location']


Hondenspeelweides voor de viervoeters

Op regelmatige basis krijgt onze fractie vragen rond hondenspeelweides voor onze viervoeters. Na opzoekwerk blijk dat heel weinig steden en gemeenten beschikken over een dergelijke accommodatie. "Volgens heel wat bewoners en mensen van de omliggende hondenscholen, is hier echter wel nood aan," klinkt het bij gemeenteraadslid Pascale Vanaudenhove.

"Zo'n hondenspeelweide dient als hondenlosloopzone waar baasjes en honden zich kunnen uitleven, maar er zijn natuurlijk wel regels die gevolgd moeten worden," aldus Vanaudenhove. Zo is het de bedoeling dat de baasjes de uitwerpselen van de honden opruimen, dat de poortjes steeds gesloten worden en dat de baasjes hun viervoeters in de gaten houden. "We hebben zelfs al een idee voor locaties," klinkt het enthousiast. "De Diestse hondenclub wees ons op de Keienberg aan de Halve Maan in Diest." Maar er wordt natuurlijk ook gedacht aan de beestjes in de deelgemeenten. "Na navraag blijkt dat Molenstede over voldoende bos beschikt," zegt Vanaudenhove. "In Schaffen zou een hondenweide geïntegreerd kunnen worden in het nieuwe recreatiegebied Oosterlindeveld."

Op de gemeenteraad van 21 maart 2017 stelde Pascale Vanaudenhove dan ook de vraag of het stadsbestuur bereid is mee na te denken over de implementatie van een hondenspeelweide in Diest en deelgemeenten.


Mensen van en voor een Open Diest

[show-team category='open-diest' layout='grid' style='img-square,text-left,img-above,6-columns,white-card-theme' display='name,photo,social,position,location']


Gemeenteraadslid vraagt hulp op de kerkhoven

Met Allerheiligen in aantocht, richt raadslid Daniëlle Gheyskens zich tot het stadsbestuur voor extra hulp op de kerkhoven. "Heel wat ouderen en mindervaliden hebben problemen bij het dragen en plaatsen van bloemen op de graven," zegt ze. Gheyskens bedacht hiervoor ook al een oplossing. "Ik vraag het stadsbestuur om op maandag 30 en dinsdag 31 oktober tijdens de diensturen een stadsarbeider te voorzien op elk kerkhof, die de hulpbehoevenden kan verder helpen." Volgens het raadslid is dit slechts een kleine inspanning vanuit de stad, maar een grote hulp voor veel alleenstaanden en hulpbehoevenden.

Gheyskens maakte haar vraag over aan het stadsbestuur op de gemeenteraad van 25 september 2017.


Mensen van en voor een Open Diest

[show-team category='open-diest' layout='grid' style='img-square,text-left,img-above,6-columns,white-card-theme' display='name,photo,social,position,location']


De Diestenaar betaalt te veel huisvuilbelasting

Net geen tien jaar geleden, sloot de stad Diest een fiscaal pact met de Vlaamse overheid: in ruil voor een schuldverlichting van €100 per inwoner, nam het bestuur het engagement op zich om een aantal belastingen af te schaffen of te verminderen. Een daarvan was het verbod op forfaitaire huisvuilbelastingen. "Aanvankelijk moesten deze afgeschaft worden tegen 2009 en nadien variabel ingevuld worden volgens het principe 'de vervuiler betaalt'," klinkt het bij gemeenteraadslid Mario Versavel. "Later werd dit verbod afgezwakt tot een forfaitaire huisvuilbelasting van maximaal €55."

Versavel heeft echter het gevoel dat het sindsdien de omgekeerde richting uit gaat in Diest. "In het begin van de legislatuur werd immers een nieuwe, hogere forfaitaire huisvuilbelasting ingevoerd." Deze bestaat enerzijds uit het oude basisbedrag van €55, maar werd daarnaast verhoogd met een tweede forfait in functie van de gezinssamenstelling. "Voor een gezin met twee kinderen, gaat het om aanslagen van gemakkelijk €90," zegt Versavel. "Daarbovenop telt het aanslagbiljet van Limburg.net er nog eens €37 bij. Dat bedrag wordt er achteraf terug afgetrokken met de vermelding 'voor u betaald door het stadsbestuur van Diest'. Heel vriendelijk van de stad, ware het niet dat deze €37 per inwoner betaald wordt uit de algemene middelen, die op hun buurt opnieuw betaald worden door... diezelfde belastingbetaler," klinkt het misnoegd.

Het principe 'de vervuiler betaalt' wordt volgens Versavel wel toegepast in de variabele belasting die verrekend wordt in de prijs per verkochte huisvuilzak."Maar in de forfaitaire component is er van dit principe geen sprake: of iemand nu veel of weinig huisvuil produceert, hij betaalt altijd het forfait," legt het raadslid uit. "Ook de gratis huisvuilzakken die de stad uitdeelt, gaan in tegen het principe van 'de vervuiler betaalt'. Want opnieuw worden die zakken betaald met algemene middelen."

Op de gemeenteraad van 15 mei 2017 richtte Mario Versavel zich dan ook tot het stadsbestuur over deze kwestie. Hij vraagt zich luidop af wat de opbrengst is van de vuilnisbelasting vanaf 2011 tot en met 2016. "Ik stelde ook de vraag waarom het huidige milieubeleid het principe 'de vervuiler betaalt' in dergelijke mate uitholt," klinkt het bij Versavel. "Tot slot wou ik van het stadsbestuur weten waarom de forfaitaire huisvuilbelasting verhoogd wordt, om tegelijkertijd gratis vuilniszakken uit te delen." Voor ouders met een pasgeborene valt hier nog iets voor te zeggen, vindt hij, maar een veralgemeend 'gratis' beleid, haalt het afvalbeleid onderuit.


Mensen van en voor een Open Diest

[show-team category='open-diest' layout='grid' style='img-square,text-left,img-above,6-columns,white-card-theme' display='name,photo,social,position,location']


Extra subsidies voor de Diestse handelskern

De provincie Vlaams-Brabant voorziet in een subsidie handelskernversterking voor tien kernversterkende initiatieven op haar grondgebied. Gemeenteraadslid Christophe De Graef wil het stadsbestuur overtuigen om een dossier in te dienen. "Detailhandel is, in combinatie met wonen en recreatie, één van de belangrijkste voorwaarden voor bruisende dorps- en stadskernen," aldus De Graef. Hij is ervan overtuigd dat de provinciale middelen ingezet kunnen worden om een kernversterkende visie te ontwikkelen op onder andere detailhandel of horecabeleid in de stad.

"Er zou bijvoorbeeld ruimte kunnen komen om te werken aan een proactieve visie en actie tegen leegstand, of een professionelere promotie binnen de Vlaams-Brabantse regio," klinkt het. Op de gemeenteraad van 30 januari 2017 vraagt De Graef het stadsbestuur dan ook of het bereid is om voor 15 april een dossier in te dienen bij de provincie. "We zitten immers op een moment dat niet enkel Limburg naar Diest trekt, maar ook shoppers uit de regio's Aarschot en Tienen de weg naar onze Demerstad gevonden hebben."


Mensen van en voor een Open Diest

[show-team category='open-diest' layout='grid' style='img-square,text-left,img-above,6-columns,white-card-theme' display='name,photo,social,position,location']


Betere samenwerking tussen stad en OCMW nodig

Interpellatie GR van 28 november 2016 aangaande de samenwerking Stad en OCMW

 

Aan de Heer Jan Laurys
Burgemeester – Voorzitter Gemeenteraad
Grote Markt 1
3290 Diest

Onderwerp: Interpellatie GR van 28 november 2016 aangaande de samenwerking Stad en OCMW

Geachte heer Burgemeester, 
Voorzitter, 
Beste collega’s,

Op verschillende gemeenteraden hebben wij, Open VLD, dikwijls aangegeven dat de samenwerking tussen de Stad en het OCMW niet zo vlot verloopt. De ontevredenheid bij het personeel is groot en deze laten uitschijnen dat dit niet dadelijk zal verbeteren. 
Ondanks het feit dat er leidinggevend personeel wordt aangeworven, wordt er tegelijkertijd meer en meer uitbesteed. 

Graag een antwoord op volgende vragen:

Kan er iets gedaan worden om de ontevredenheid bij het personeel weg te nemen?
Klopt het dat men het werk van het verzamelen en ophalen van de bladeren gaat uitbesteden?
Zitten er nog uitbestedingen in de pijplijn? 
Worden er nog leidinggevenden op hoger niveau aangeworven?

In de overtuiging van uw begrip, verblijf ik. 
Namens Open Vld Diest,

Mario Versavel
Gemeenteraadslid

Bomen aan de Warande: dringend snoeibeurt nodig

Interpellatie GR van 28 november 2016 aangaande het snoeien van de bomen op de Warande.

 

Diest, 22/11/2016

Aan de Heer Jan Laurys
Burgemeester – Voorzitter Gemeenteraad
Grote Markt 1
3290 Diest

Onderwerp: Interpellatie GR van 28 november 2016 aangaande het snoeien van de bomen op de Warande.

Geachte heer Burgemeester, 
Voorzitter, 
Beste collega’s,

Via alle mogelijke wegen worden wij geraadpleegd door bewoners aangaande het snoeien van de bomen op de Warande en het Verstappenplein. 

Iedereen is blij dat deze ganse buurt meer dan gefatsoeneerd werd en het resultaat mag zeker gezien worden. 

De bewoners van de Zeven Weeënstraat vragen terecht of dat nu eindelijk ook aan hun scheidingsmuur met de Warande kan gebeuren. 
Zij hebben heel veel last van de vele grote overhangende bomen – in hun dakgoten, gevels en beschadigingen aan hun auto’s. 

Is het bestuur bereid op deze mensen hun vraag in te gaan?
Op welke termijn denkt het bestuur hieraan een oplossing te bieden?

In de overtuiging van uw begrip, verblijf ik. 

Namens Open Vld Diest,

Christophe De Graef 
Gemeenteraadslid

Warrandestadion eindelijk aangepakt

Warandestadion: de aanhouder wint

De toestand is ongezien en blijft aanslepen, de oppositie zal dit blijven aankaarten. Al heel wat jaren kaart de oppositie de slechte staat van het Warandestadion aan. Iedereen heeft recht op sport, maar iedereen heeft ook recht op een degelijke accommodatie. Ook wanneer die in Diest zelf gelegen is.

 

Een verschrikkelijke geurhinder bij het binnenkomen, afgebrokkelde tegels in de douches, een beschadigde omheining, versleten en onhygiënische toiletten voor de toeschouwers, een afgeleefd basketterrein… Daar waar wat steden en gemeenten investeren in sportinfrastructuur, kampt Diest met een verkommerd Warandestadion. Elke stad met enige fierheid laat dit niet gebeuren, laat staan dat men het steeds verder laat verloederen.
Dat het niet makkelijk is om zo een groot en oud stadion perfect te onderhouden is evident, maar jarenlang niks doen met wat ooit onze lokale trots was, is ongezien. Sport is belangrijk, de mogelijkheid tot sporten zo mogelijk nog belangrijker. Om die reden trok de oppositie meermaals aan de alarmbel met de vraag om de problemen eindelijk aan te pakken.
Tijdens de gemeenteraad van maart gaf schepen van Sport Celik (SP.A) toe dat er een probleem was en verontschuldigde zich zelfs voor het feit dat er nog niet was ingegrepen. Dit was te wijten aan de werkdruk van zijn diensten… Met alle respect. Maar goed, het dossier is vertrokken en samen met de schepen kijken ook wij uit naar de aanpak van het gebouw.
De toestand van het terrein laat eveneens te wensen over. In het verleden mochten we fier zijn op ons terrein, vandaag lijkt het overbespeeld en blijkt er een gebrek aan onderhoud als gevolg van een non-visie wat betreft de draagkracht van het terrein. 
Volgend jaar zal er opnieuw nationaal gevoetbald worden. Dit heeft gevolgen voor de veiligheid. Daarom dringen wij aan op de nodige aanpassingen om zo problemen met de commissie voor te zijn. Ook de aanpak van het basketpleintje, de belijning en de borden moet gebeuren voor het zomerseizoen van start gaat.
Benieuwd of we na de zomer mogen schrijven dat er effectief iets gebeurd is. De gemeenteraad kijkt alleszins met grote ogen toe op dit dossier. Wanneer de verloedering afneemt, zal het vandalisme, een onmiskenbaar probleem op deze site, eveneens afnemen.

Toestand Warrandestadion aanpakken

Interpellatie Open Vld Diest aangaande de toestand van het Warandestation – GR 21 maart 2016

De toestand van het terrein laat werkelijk te wensen over. Een pure schande! Volg de link hieronder voor de foto’s

 

Diest, 03/03/2016

Aan de Heer Jan Laurys
Burgemeester – Voorzitter Gemeenteraad
Grote Markt 1
3290 Diest 

ONDERWERP: Interpellatie GR 21/03/16 aangaande toestand Warandestadion.

Geachte Heer Burgemeester, Voorzitter,
Geachte schepen bevoegd voor Sport,
Beste collega’s,

Bij een recent bezoek in het Warandestadion, moest ik verschillende zaken vaststellen die ontoelaatbaar zijn. Reeds meermaals werd dit aangekaart op deze raad, echter zonder gevolg blijkbaar.
De toestand van de toiletten is schrijnend, onwaarschijnlijk, onveilig en ontoelaatbaar. De geur die er hangt, onmiddellijk bij het binnenkomen van de ingang, laat staan in de buurt van de toiletten is vreselijk. 
De muurtjes in de douches zijn afgebrokkeld en onveilig in een kleedkamer.
De toestand van de buitentoiletten, toegankelijk voor de supporters bij bijv. bij een voetbalwedstrijd is nog erger! Elke stad met enige fierheid laat dit niet gebeuren en nog minder, houdt deze toestand niet aan!
De toestand van het terrein laat ook te wensen over. Vele jaren mochten we fier zijn over ons terrein, vandaag lijkt het overbespeeld en blijkt er een gebrek aan onderhoud als gevolg van een non-visie op vlak van de draagkracht van zo een terrein. 
Volgend jaar zal er mogelijk opnieuw Nationaal gespeeld worden. Dit heeft gevolgen voor de veiligheid. Mogen wij aandringen de nodige aanpassingen te doen om geen problemen met die commissie te krijgen. 
Zijn er plannen om schilderwerken te verrichten? Ik vermoed dat beide clubs zelfs bereid zijn dit zelf te doen, bij het aanleveren van verf.
Ook mocht ik vaststellen dat aan de rechterachterzijde een poort werd geinstalleerd ter beveiliging. Wanneer zal dit ook aan de linkerzijde gebeuren? 
Ook de omheining/draad rond de pilaren laten te wensen over, zeker aan de zijde van de propere speeltuigen. Heel onveilige toestand voor kinderen, die dikwijls ernaast spelen.

Tevens wil ik ook de toestand van het basketterrein aanklagen. Oude borden, versleten ringen, geen belijning meer op het terrein.

Doe hier ajb iets aan, laat de Diestenaar toch nog een beetje fier zijn op hun stadion en omgeving. Vandaag is het een pure schande!

Mogen wij vragen deze foto’s mee te verdelen aan alle raadsleden.

In de overtuiging van uw begrip, verblijf ik.

Namens Open Vld Diest,

Christophe De Graef, Gemeenteraadslid.

Link: diest.openvld.be/?type=album&id=3316